Israel Country Report - Middle East - Hebrew

Israel

ALIVE Associate: LIVING VALUES ASSOCIATION - ISRAEL
Representative to ALIVE: Esther Khavous
Click here to email

English


ישראל

סטטוס נוכחי - 2001

 תוכנית 'ערכי החיים' בישראל החלה בנובמבר 1999 במצגת שנערכה ע"י
פילר קוארה מספרד לקבוצה של 20 אנשי מקצוע המתמחים בחינוך
לגילאים המוקדמים.
כתוצאה מכך, המנהל הארצי של החינוך לגילאים המוקדמים במשרד החינוך
אישר תוכנית להכנסת תוכנית - ערכי החיים
לגני הילדים בעיר רמלה כפרוייקט ניסיוני.

תכנית הכשרה למחנכים בת יום וחצי אורגנה והועברה לסך
של 140 גננים/ות, סייעים/ות, נציגי משרד החינוך ועיריית רמלה.
גם קומץ אנשי מקצוע מא-ורים אחרים השתתפו במטרה לקדם
את התוכנית בא-ורים נוספים.
למדנו כי יום וחצי אינם מספיקים. לכן, שרונה סטילרמן
בשיתוף פילר קוארה מספרד פיתחו תוכנית הכשרה
בת 25 שעות במשך 8 פגישות.
הוקמה קבוצה בסיסית של 16 משתתפים במטרה ליצור מודל
המתבסס על עקרונות הפרוייקט ולדאוג ליישומו ברמלה וסביבתה.
המשתתפים, קבוצה אשר הכילה את המפקח של משרד החינוך המופקד
על א-ור רמלה, גננים/ות, נציג ההורים והמפקח של משרד הבריאות,
היו הראשונים שסיימו את תוכנית ההכשרה. הם גם השתתפו בסדנה
שנערכה באוקספורד באפריל 2000.

ישנו הבדל מורגש באופן בו הקבוצה עובדת ביחד ומעדויות אישיות
ישנו הבדל גם באורח החיים. ישנו -יהוי מוצהר של הצורך בחשיבה
חיובית, לחקור ולשלב את הערכים בחיי היום-יום למרות התמיכה
המעטה של המודל בסביבה המקיפה ובנסיבות.
הפגישות הם מקור הנאה והקבוצה עובדת כצוות במובן הכי אמיתי של המלה.
אנו מרגישים שהיתה הצלחה בהקמת הקבוצה הבסיסית אשר
כיסודות לתוכנית 'ערכי החיים' אינם רק מבינים בבהירות את העקרונות,
אלא גם מלאי התלהבות ומסורים להפיכתם לחלק מהמודל של התוכנית.

למרות שחלק מהמורים, בחסות חברי הקבוצה הבסיסית, החלו
ליישם את פעילויות תוכנית 'ערכי החיים' בכיתות ולחלקם
יש עדויות נפלאות לספר, היישום של התוכנית ישירות דרך
המורים בכיתות אינו מוכר עדיין בצורה רשמית.

ההכרה הרשמית בתוכנית כמו גם הרצון לשלב את ההורים בתוכנית
הכשרה יעודית הם המטרות שלנו לשלב הבא.
הח-ון הוא ליישם תוכניות הכשרה א-וריות אשר יגיעו לשלושה
מעגלים של משתתפים- גננים/ות, ילדים בני 5 עד 6 והוריהם.
הקבוצה הבסיסית תהא אחראית לעבודה ישירות מול הקבוצה הראשונה.

הרמה הארצית

באוגוסט 2000, תוכנית 'ערכי החיים' תוצג לקונגרס הלאומי בירושלים.
הקונגרס, אשר חוגג מאה שנים להקמת גן הילדים הראשון בישראל,
יהיה ה-דמנות מצויינת להצגת התוכנית למדיה, למחנכים, לנציגי הממשלה
ולמקבלי החלטות. יוצג סרט וידאו קצר אשר צולם באחד מגני הילדים אשר
יישמו את התוכנית.

הרמה הא-ורית

החל מספטמבר 2000, תארח העיר נתניה את תוכנית ההכשרה הבאה
אשר הוקמה מיו-מת משרד הבריאות - א-ור המרכ- חטיבת ילדות מוקדמת.
קבוצה נבחרת של כ- 20 אחים/ות, עובדים/ות סוציאלים/יות, הורים ומדריכים
מנתניה, כמו גם 4 נציגי משרד הבריאות של 4 הא-ורים הסובבים לנתניה
יעברו את ההכשרה של התוכנית. 4 הנציגים כבר התחייבו ליישם את התוכנית
בעתיד הקרוב בא-וריהם.

הרמה המקומית

החל מספטמבר 2000, תחל תוכנית הכשרה לאחיות אשר עובדות
באופן בלעדי במרכ-י בריאות המשפחה העיר רמלה כחלק מיו-מה
לשיפור היחסים בין אחיות למטופלים - הורים וילדים עד גיל שלוש.

מספר האתרים הנע-רים בתוכנית
Living Values Education